กำหนดการประชุมวิชาการ

เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ต.ค.66 โครงการการพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน่งชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ
พ.ย.66 อบรมเปลี่ยนผ่าน EMS
โครงการอบรมระบาดวิทยา
ธ.ค.66 อบรมเปลี่ยนผ่าน EMS
โครงการอบรมระบาดวิทยา
ม.ค.67 โครงการอบรมระบาดวิทยา
ก.พ.67 โครงการอบรมระบาดวิทยา
มี.ค.67
เม.ย.67 ผบต ผบต
พ.ค.67 ผบต ผบต
มิ.ย.67 ผบก ผบก ผบก ผบก
ก.ค.67
ส.ค.67
ก.ย.67