การขอจริยธรรมการวิจัย

ขั้นตอนการขอจริยธรรมการวิจัย

 1. เอกสารประกอบการขอจริยธรรมการวิจัย
  2.1 AF 007 แบบเสนอโครงการวิจัย
  2.2 AF 012 ประวัติและผลงานนักวิจัย
  2.3 AF 008 โครงร่างวิจัยฉบับสมบูรณ์
  2.4 AF 009 เอกสารชี้แจงสำหรับอาสามัคร
  2.5 AF 010 หนังสือยินยอมตน
  2.6 AF 013 แบบเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน
  2.7 AF 006 รายการเอกสาร
 2. เอกสารปรับแก้ไขโครงการวิจัยเพื่อประกอบการขอจริยธรรมการวิจัย
  2.1 AF 016 ส่งโครงการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไข

ปฏิทินประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำปี 2567

ติดตามสถานะการขอจริยธรรมงานวิจัย