งานบริหารบริการวิชาการ

ดร.รับขวัญ เชื้อลี
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุดารัตน์ บุญพอ
นักทรัพยากรบุคคล

งานบริการวิชาการ

นายคณัฐวุฒิ หลวงเทพ
เภสัชกรชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุดารัตน์ บุญพอ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกิตติยา ศรีมาฤทธิ์
วิทยาจารย์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม

ดร.ปณิตา ครองยุทธ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานสารสนเทศ

นายคณัฐวุฒิ หลวงเทพ
เภสัชกรชำนาญการ