ศูนย์บริการสุขภาพเพื่อชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

  • บริการใหคำปรึกษาด้านทันตกรรมในเวลาและนอกเวลาราชการ
  • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
  • จันทร์-ศุกร์ นอกเวลาราชการ 17.00 -20.00 น.
  • เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.
  • ติดต่อได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/scphubdental